کاتالوگ فارسی دزدگیر چیرکار GSM

منتشر شده در : آموزش دزدگیر خودرو تاریخ ایجاد : 2018-08-15

جهت فعال نمودن دزدگیر توسط پیام کوتاه رمز عبور را به همراه 01به شماره سیم کارت دزدگیر اتومبیل SMS نمائید به عنوان مثال اگر رمز عبور 1234 باشد شماره 123401 را SMS نمائید .

راهنمای استفاده از سیستم فوق پیشرفته  GSM  Chaircar  با برد نامحدود

  • قابلیت کنترل اتومبیل توسط ریموت – تلفن – پیام کوتاه
  • کنترل اتومبیل در هر نقطه از ایران
  • شنیدن صدای محیط داخل اتومبیل
  • پخش هشدار بصورت زنده از بلندگوی اتومبیل
  • پیچ با استفاده از پیام کوتاه و تماس تلفنی با بردی بیش از چند هزار کیلومتر
  • قابل ره گیری در مواقع ضروری
  • تلفن کننده 3 حافظه
  • منوی صوتی فارسی
  • سازگار با تمامی سیم کارتهای موجود در ایران
  • کد رمز اولیه سیستم #1234*

1-کنترل سیستم توسط پیام کوتاه

1-1 – قفل ( فعال نمودن دزد گیر ) ARM

جهت فعال نمودن دزدگیر توسط پیام کوتاه رمز عبور را به همراه 01به شماره سیم کارت دزدگیر اتومبیل SMS نمائید به عنوان مثال اگر رمز عبور 1234 باشد شماره 123401 را SMS نمائید .

 

2-1 – باز ( غیر فعال نمودن دزدگیرDIS ALARM

جهت غیر فعال نمودن دزدگیر توسط پیام کوتاه رمز عبور را به همراه 02 به شماره سیم کارت دزدگیر اتومبیل SMS نمائید به عنوان مثال اگر رمز عبور 1234 باشد شماره 123402را SMS نمائید .

 

3-1 – خاموش نمودن اتومبیل CUT OFF

جهت خاموش نمودن اتومبیل توسط پیام کوتاه رمز عبور را به همراه 03 به شماره سیم کارت دزدگیر اتومبیل SMSنما ئید به عنوان مثال ل اگر رمز عبور1234 باشد شماره 123403 را SMS نمائید.

 

4-1 – جستجو – SEARCH

جهت جستجوی اتومبیل توسط پیام کوتاه رمز عبور را به همراه 04 به شماره سیم کارت دزدگیر اتومبیل SMS نمائید به عنوان مثال ل اگر رمز عبور 1234 باشد شماره 123404 را SMS نمائید.

 https://tonivstore.com/

2-ملاحظات نصب و کارکرد

1- 2- سیستم در صورتی بعد از تحریک با شما تماس گرفته یا پیام کوتاه ارسال می نماید که دربها باز شده یا اتومبیل روشن شود ( تحریک توسط لا دری و یا ACC باشد ) چنانچه استفاده کننده ما یل به دریافت پیام بعد از تحریک شوک باشد بایستی تحریک شوک را به لادری وصل نماید.

2 – 2- چنانچه بهر عنوان دزدگیر با تلفن شما تماس حاصل نماید جهت ورود به برنامه ابتدا کلید # را فشار دهید تا به منوی صوتی برنامه وارد شوید.

3 – 2- رمز عبور را به فرم زیر وارد نمائید # رمز عبور چهار رقمی * ( ابتدا کلید * سپس رمز عبور و در انتها کلید # را فشار دهید ) رمز عبور اولیه 1234 میباشد.

4 – 2 -چنانچه توسط تلفن یا پیام کوتاه فعال شود ( ARM ) جهت غیر فعال نمودن آن ( DIS ARM ) با یستی مجددا از تلفن یا پیام کوتاه استفاده نمود. ( ریموت غیر فعال میگردد )

5 – 2 - چنانچه LED آبی هر 5 ثانیه چشمک زند نشانگر آن است سیم کارت و آنتن به نحو صحیح وصل شد و دزدگیر با شبکه GSM مرتبط شده است.

6 – 2 - پین کد سیم کارتی را که جهت قرار دادن در دزدگیر استفاده مینماید ، غیر فعال نما ئید.

3 – برگشت به رمز عبور اولیه

در مواقعی که رمز عبور فراموش شود جهت برگشت به رمز عبور اولیه ( 1234 ) به طریق زیر عمل شود :

کلید باز را فشار دهید ( DIS ARM ) + برق دزدگیر را قطع نمائید + سوئیچ را روشن نما ئید ( ACC  ON ) شاسی ریست را

فشرده نگه داشته و در چنین وضعیتی برق دزدگیر را مجــــــــــــددا وصل نمائید بعد از 3 ثانیه رمز عبور به تنظیما ت اولیه برمیگردد ( 1234 ).


4 – کد دهی به ریموت کنترل

جهت کد دهی به ریموت کنترل پدال ترمزرا فشرده نگه داشته سپس سوئیـــــــــچ اتومبیل را 8 بار روشن و خاموش نموده

( ACC  ON-OFF ) و در مرحله هشتم سوئیچ را در حا لت روشــــــــــــن نگه دارید ( ACC  ON ) در این حا لت آژیر

سه علا مت فرستاده و چـــــــــراغ راهنمای اتومبیل روشن شده و سیستم در وضعیت کد گیری قرار میگیرد در این حا لت

جهت کددهی یکی از دگمه های ریموت کنترل را فشار دهید.


5 – ضد سرقت ( توسط ریموت )

در وضعیتی که اتومبیل روشن میباشد ابتدا دکمه قفل – بیصدا  را فشار دهید ( چراغ ها بصورت سریع شروع به چشمک زدن

میکند ) در این حا لت دگمه قفل را فشار دهید بعد از چندین ثا نیه اتومبیل خاموش می گردد برای برگشت به وضعیت عادی باید

از شاسی ریست و یا کنترل توسط  تلفن استفاده نمود.

( برای  خروج از حا لت ضد سرقت چنانچه قبل از 15 ثانیه دگمه باز، فشرده گردد سیستم به حا ل عادی برمیگردد )

https://tonivstore.com/


6 – ضد سرقت ( بدون ریموت )

در تنظیمات کارخانه این حا لت غیر فعال میباشد در وضعیتی که اتومبیل روشن میباشد دربها را باز سپس بسته نمائید بعد از چند ثانیه آژیر شروع به ارسال آلارم کرده و بعد از آن راهنما فعا ل میشود در این وضعیت بعد از چندین ثا نیه اتومبیل خاموش میگردد و برای برگشت به وضعیت عادی باید از شا سی ریست و یا کنترل توسط تلفن استفاده نمود.

 ( برای خروج از حا لت ضد سرقت چنانچه قبل از 15 ثانیه دگمه باز فشرده گردد سیستم به حا لت عادی برمیگردد .

 

7 – خروج از حا لت ضد سرقت ( Dis arm ) توسط شاسی ریست

در مواردی که ضد سرقت فعا ل یا اتومبیل توسط تلفن خامــــــــــــــوش گردد جهت برگشت به وضعیت عادی ( Dis arm )

بایستی از تلفن استفاده نمود ولی چنــــــــــــانچه تلفن در دسترس نباشد میتوان به طریق زیر توسط شاسی ریست سیستم را

به حالت عادی برگرداند ( Dis arm )

سوئیچ را روشن نمائید ( ACC   ON ) + شاسی ریست را 5 بار فشار دهید در این مرحله آژیر و راهنما که به علت عملکرد ضد

سرقت فعال بوده اند قطع و LED خاموش میشود ولی موتور همچنان خاموش و ریموت غیر فعا ل می باشد.

جهت فعا ل سازی ریموت و بر گشت موتور به وضعیت عادی بایستی رمز عبــــــور را به طریق زیراز طریق شاسی ریست به سیستم وارد نمود ( این رمـــــز دهی بایستی در فاصله زمانی 50 ثانیه انجام پذیرد چنانچه زمان از 50 ثانیه تجاوز نما ید آژیر

و راهنما مجددا فعال می شوند )

LED که درحا ل چشمک زدن است برای 2 ثانیه ثا بت میگردد در این حا لت چشمک ها را به تعداد رقم اول رمز عبور شمارش نموده سپس شاسی ریست را فشار دهید با این عملکرد سیستم رقم اول رمز عبور را قبول می نماید جهت وارد نمودن رقم دوم

رمز عبور منتظر بمانید تا چشمک LED برای 2 ثا نیه ثابت گردد در اینحا لت چشمکها را به تعداد رقــم دوم رمز عبور شمارش

نموده سپس شاسی ریست را فشار دهید چنانچه دو رقم اول رمزعبــــــــورصحیح وارد شود چشمک زدن LED متوقف شده

آژیر یک تک آلارم میفرستد و این نشاندهنده آن است که رمزعبور پذیرفته شده است در چنین حا لتی سیستم به وضعیت عادی

برگشته ( Dis arm) و ریموت فعا ل میشود چنانچه رمز عبور وارد شده صحیح نباشد چشمک زدن LED متوقف نشد ه و ادامه می یابد. 

8 – جدول راهنمای برنامه دهی به سیستم

کلید باز  را فشار دهید ( Disarm ) + سوئیچ را روشن نمائید ( ACC  ON ) + شاسی ریست را 8 بار فشار دهید در این حا لت

آژیر 5 علا مت فرستاده و LED روشن میشود این نشانگر آنست که سیستم در وضعیت برنامه گیــــری قرار گرفته است ، بعد

ازاین که سیستم دروضعیت برنامه گیری قرارگرفت  جهت فعال نمودن یا غیر فعا ل نمودن کارائی ها به طریق زیر عمل شود :

 

1-8- فعا ل و غیر فعال نمودن قفل کودک ( در تنظیمات کارخانه اینحا لت فعال میباشد )

بعد از اینکه سیستم در وضعیت برنامه ریزی قرار گرفت شاســــــی ریست را یکبار فشار دهید LED خاموش میشود در این وضعیت جهت فعال نمودن قفـــــــــل کودک دگمه باز  ( آژیر دو علا مت می فرستد ) و برای غیر فعال آن دگمه قفل( آژیر یک

علامت می فرستد ) فشرده شود بعد از اتمام تنظیمات LED مجددا روشن میشود و شما میتوانید برنامه دهی را ادامه دهید.

https://tonivstore.com/

 

2 – 8 - فعال و غیر فعال نمودن هشدار باز بودن دربها /چشمک زدن راهنما ( در تنظیمات کارخانه این حالت فعال میباشد )

بعد از اینکه سیستم در وضعیت برنامه گیری قرار گرفت شاسی ریست را دو بار فشار دهید LED خاموش میشود در این

وضعیت جهت فعال نمودن هشدار باز بودن دربها دگمه باز ( آژیر دو علامت می فرستد ) و برای غیر فعال نمودن آن دگمه قفل

 ( آژیر یک علامت می فرستد ) فشرده شود بعد از اتمام تنظیمات LED مجددا روشن شده و شما میتوانید برنامه دهی را ادامه دهید.

 

3 – 8- فعال و غیر فعال نمودن قفل مجدد ( در تنظیمات کارخانه این حالت غیر فعال میباشد )

کارکرد این سیستم آن است که اگر اتومبیل خاموش ( ACC  OFF ) سپس دربها باز و بسته گردد بعد از 30 ثانیه دربها قفل

و دزدگیر فعال میشود بعد از اینکه سیستم در وضعیت برنامه گیری قرار گرفت شاسی ریست را سه بار فشار دهید ( LED خاموش میشود )  در این وضعیت جهت فعال نمودن قفل مجدد دگمه باز  ( آژیر دو علامت می فرستد ) و برای غیر فعال نمودن

آن دگمه قفل  ( آژیر یک علامت می فرستد ) فشرده شود بعد از اتمام تنظیمات LED مجددا روشن شده و شما میتوانید برنامه دهی را ادامه دهید .

 

4 – 8 - فعال و غیر فعال نمودن پمپ بادی و پمپ الکتریکی ( درتنظیمات کارخانه خروجی برای پمپ الکتریکی تنظیم شده است )

بعد از اینکه سیستم در وضعیت برنامه گیری قرار گرفت شاسی ریست را چهار بار فشار دهید ( LED خاموش میشود ) در این

وضعیت جهت انتخاب پمپ الکتریکی دگمه باز- ( آژیر دو علامت می فرستد ) و برای انتخاب پمپ بادی دگمه قفل - ( آژیر یک

علامت می فرستد ) فشرده شود بعد از اتمام تنظیما ت LED مجددا روشن شده وشما می توانید برنامه دهی را ادامه دهید.

 

5 – 8 - فعال و غیر فعال نمودن مد کارواش ( در تنظیمات کارخانه این حالت غیر فعال میباشد)

بعد از اینکه سیستم در وضعیت برنامه گیری قرار گرفت شاسی ریست را 5 بار فشار دهید ( LED خاموش میشود در این وضعیت جهت فعال نمودن مد کارواش دگمه باز ( آژیر دو علامت میفرستد ) و برای غیر فعال نمودن آن دگمه قفل( آژیر یک

 علامت میفرستد ) فشرده شود بعد از اتمام تنظیمات LED مجددا روشن شده و شما میتوانید برنامه دهی را ادامه دهید .

 

6 – 8 - فعال و غیرفعال نمودن مد ضد سرقت - بدون ریموت ( در تنظیمات کارخانه این حالت غیر فعال میباشد لذا این مد را فعال ننماید )

بعد از اینکه سیستم در وضعیت برنامه ریزی قرار گرفت شاسی ریست را شش بار فشار دهید ( LED خاموش میشود ) در این

وضعیت جهت فعال نمودن ضد سرقت ( بدون ریموت ) دگمه باز ( آژیر دو علامت میفرستد) و برای غیر فعال نمودن آن دگمه قفل  ( آژیر یک علامت میفرستد ) فشرده شود بعد از اتمام تنظیمات LED مجددا روشن شده و شما میتوانید برنامه دهی را ادامه دهید.

 نهایت آرامش را با دزدگیرهای چیرکار تجربه کنید.

برای دریافت اطلاعات بیشتر با کارشناسان سینداد الکترونیک تماس بگیرید.

این صفحه را به دیگران معرفی کنید :

پیشنهادات ویژه در اینستاگرام سینداد الکترونیک